..:: Scout ::..

* 11.02.2010
black-silver-torbie-cl./white

 

HCM Gen-Test N/N
PKD Gen-Test N/N
SMA Gen-Test N/N
FeLV neg
HCM - Schall neg. August 2011

HD geröngt Hüfte normal - 08/2013

HCM Ultraschall sehr gut/1a - 10/2013

   

..:: Irish Supreme ::..

 

* 20.03.2010
black-tortie

HCM Gen-Test N/N
PKD Gen-Test N/N
SMA Gen-Test N/N
FeLV neg
HCM - Schall neg. August 2011
HCM - Schall neg. März 2019

HD geröngt Hüfte normal -
März 2012

   

..:: Master Piece ::.. 


*24.06.2017
black-torbie

HCM Gen-Test N/N
PKD Gen-Test N/N
SMA Gen-Test N/N
FeLV neg
HCM - Schall neg. Juli 2018
HD geröngt Hüfte normal - Juli 2018

   

..:: Charleen ::.. 


*27.01.2017
black-torbie-cl./white


HCM Gen-Test N/N
PKD Gen-Test N/N
SMA Gen-Test N/N
FeLV neg
HCM-Schall neg. Juni 2018

HD geröngt Hüfte normal - Juni
2018